Privatlivspolitik for Medarbejdere


Velkommen til V8 Construction A/S

V8 Construction A/S (”V8 Construction” eller “vi”) vil indsamle og behandle personoplysninger om dig
som led i din ansættelse hos V8 Construction i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik for Medarbejdere.

1. Indsamling af personoplysninger

V8 Construction vil indsamle og behandle personoplysninger om dig, der vurderes nødvendige
som led i administrationen af din ansættelse hos V8 Construction.
Følgende personoplysninger kan blive behandlet:

• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.
• Detaljer om ansættelsen, som fx medarbejder-ID, ansættelsesdato, CV, ansættelsessted,
  e-mailadresse til arbejde, arbejdstelefonnummer, titel, stilling, fuldtid/deltid, forfremmelser mv.
• Økonomiske oplysninger, som fx løn og anden kompensation, bonusser, skatteoplysninger,
   bankkonto, andre medarbejdergoder mv.
• Tidsregistrering
• Sygefravær statistik
• Fravær i forbindelse med barsel eller anden orlov
• Uddannelse og specialisering
• Udviklingssamtaler
• Foto
• Kopi af kørekort eller pas
• Adgangskoder og brugernavne
• Oplysninger, der er nødvendige til administration af eventuelle sundhedsforsikringer,
   pensionsordninger eller andre personlige goder

V8 Construction indsamler og behandler kun dine personoplysninger, hvis dette vurderes
nødvendigt i forbindelse med dit ansættelsesforhold hos V8 Construction. Retsgrundlaget
for behandlingen af størstedelen af de personoplysninger, som V8 Construction indsamler
og behandler om dig, er ansættelseskontrakten, der er indgået mellem dig og V8
Construction, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller hvis forpligtelsen
udspringer af anden lovgivning eller kollektiv overenskomst, eller som led i vores forfølgelse
af en legitim interesse, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2.

V8 Construction behandler dit CPR-nr., herunder også kopi af pas og kørekort, når dette
følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Fx i forbindelse med
lønudbetaling, jf. skattelovgivningen.

V8 Construction kan ligeledes behandle kontaktoplysninger om din familie, venner eller
andre pårørende. Dette sker til opfyldelsen af V8 Construction legitime interesse om at
kunne kontakte dem, fx i tilfælde af din sygdom, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra f.]

V8 Construction kan behandler oplysning om andre strafbare forhold eller lovovertrædelser
som led i forfølgelsen af V8 Construction’ berettigede interesse, jf. databeskyttelseslovens §
8, stk. 3, 2. led, da behandlingen er nødvendigt for at kunne besidde den pågældende stilling
i V8 Construction.

Endvidere kan vi i nogle tilfælde være nødsaget til at indsamle og behandle særlige
kategorier af personoplysninger som fx:

• Helbredsoplysninger
Behandlingen af disse personoplysninger sker, hvis dette er nødvendigt for at iagttage V8
Construction’ forpligtelser som arbejdsgiver, herunder hvis det udspringer af anden
lovgivning (fx sygedagpengeloven eller helbredsoplysningsloven) eller kollektiv
overenskomst, eller som led i vores forfølgelse af en legitim interesse, jf.
databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2.
Visse behandlingsaktiviteter kræver dit forudgående samtykke, fx brug af dit portrætbillede
på hjemmesider eller til markedsføringsformål. Dine personoplysninger kan også blive
behandlet, hvor dette er krævet i henhold til lovgivningen, eller for at rejse eller forsvare
retskrav.

2. Behandling af personoplysninger

V8 Construction kan behandle dine personoplysninger med de følgende formål:

• Medarbejderadministration, administration og håndtering af kompensation (løn,
  bonusser, goder mv.), uddannelse og andre HR-funktioner relateret til din ansættelse
  hos V8 Construction
• Planlægning og administration af V8 Constructions arbejdsstyrke
• Udnævnelser, forfremmelser og degraderinger
• Personlige udviklingssamtaler, vurderinger mv.
• Analyser og administration af medarbejderens færdigheder, certificeringer, licenser og
  kompetencer
• Registrering og vedligeholdelse af ansættelseshistorik, fravær og disciplinærsager
• Udførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelser
• Administration af medarbejderudlæg
• Administration af arbejdsmiljø og sikkerhed
• Levering og support af IT-systemer, brugerprofiler, undersøgelser mv.
• Håndtering af krav og tvister
• Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser i forhold til god forvaltning af
   personoplysninger
• Andre legitime formål for virksomheden

3. Hvem bliver mine personoplysninger delt med?

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for
tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med V8 Construction leverer
relevante ydelser, som fx administration af løn, udlæg og andre oplysninger om
kompensation, IT-hosting og vedligeholdelse. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle
personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner.

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet
ved lov og ved indberetning af skat og andre formål, eller til pensions- og
forsikringsselskaber samt rejsebureauer, flyselskaber, leasingfirmaer og pengeinstitutter.

Retsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 12,
stk. 1 og 2. Personlige oplysninger kan også blive overført til eksterne parter som krævet i
henhold til ansættelsesret og anden relevant lovgivning samt til tredjeparter, hvor du
eksplicit giver V8 Construction samtykke til at overføre dine personoplysninger.

I tilfælde af at V8 Construction har behov for juridisk bistand, kan vi ligeledes videregive dine
personoplysninger til vores eksterne advokat, revisor og arbejdsgiverforening m.v., grundet
vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Som hovedregel vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år, efter at din
ansættelse er afsluttet, medmindre vi skal opbevare dine personoplysninger i en længere
periode grundet lovkrav eller med det formål at forsvare et specifikt krav eller tvist.
Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger i en længere periode end angivet ovenfor i
anonymiseret form, hvilket betyder, at vi ikke længere vil kunne henvise oplysningerne
tilbage til dig.

5. Dine rettigheder

Med forbehold af visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de
personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre
indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine
personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine
oplysninger, hvis nødvendigt.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine
personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og
anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig

6. Dataansvarlig, kontakt, klager og databeskyttelsesrådgiver

Følgende juridiske enhed er datasvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

V8 Construction A/S
CVR-nr. 30 70 00 31
Carl Jacobsens Vej 17
2500 Valby
Danmark

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til denne
privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte Morten
Baunsgaard, mobil 25551209.

Kontakt os venligst, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger,
bedes du kontakte Adm. Direktør Morten Baunsgaard, mail mb@v8c.dk eller mobil
25551209. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København
K, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk
***

Brug af medarbejderbilleder

1. Brug af medarbejderbilleder

V8 Construction kan i forskellige sammenhænge bruge situationsbilleder, der typisk viser én
eller flere medarbejdere i en arbejdssituation, samt dine portrætter. Sådanne billeder kan
blive brugt både internt og eksternt.

Du vil altid blive spurgt og informeret, inden der bliver taget billeder af dig.
Billeder kan blive brugt i kampagner og markedsføringsmateriale, som fx reklamer, flyers,
plakater, brochurer mv., herunder på vores hjemmesider og som en del af vores profil på
LinkedIn, Facebook mv. Billeder kan også indgå i artikler eller i andre branchesammenhæng
såvel som i jobopslag.

Behandlingen og brugen af billeder vil foregå i overensstemmelse med V8 Construction’ HR
Privatlivspolitik.

2. Samtykke

2.1 Anvendelse af samtykke
Ved at underskrive denne samtykketekst giver du dit samtykke til, at V8 Construction kan
bruge dit portrætfoto samt situationsbilleder med dig som beskrevet under punkt 1 ovenfor,
jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Samtykket gælder under din ansættelse hos V8 Construction samt efter endt
ansættelsesforhold.
Samtykket er afgivet frivilligt. Du kan afvise at give dit samtykke, uden at dette har indflydelse
på din ansættelse.

2.2 Tilbagetrækning af samtykke

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil
V8 Construction ikke længere bruge billeder af dig. Hvis dit billede bliver brugt i en aktuel
marketingkampagne mv., vil dit billede blive fortsat brugt i den resterende del af den
pågældende kampagne.
Afsluttes ansættelsesforholdet, vil V8 Construction forsøge at erstatte alle aktuelle billeder
af dig i forbindelse med den næste rutinemæssige opdatering af hjemmesiden, profiler på
sociale medier og i markedsføringsmateriale.

3. Underskrift

Jeg giver hermed mit samtykke til V8 Construction’ brug af billeder af mig, som beskrevet
ovenfor.
Sted:
Dato:
[Navn]
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
V8 CONSTRUCTION A/S | Carl Jacobsens Vej 17L | 2500 Valby | Telefon 2555 1202 | E-mail v8c@v8c.dk